VENTILATION OCH UPPVÄRMNING

I enlighet med Boverkets föreskrifter genomgår föreningens byggnader en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) var sjätte år. Om OVK-besiktningen föranleder anmärkningar är föreningen skyldig att snarast möjligt avhjälpa dessa. Om reglerna inte följs kan kommunen förelägga föreningen att vidta åtgärder. Föreläggandet kan förenas med vite.

Eftersom bostadsrättsinnehavare har stor frihet att för egen räkning utföra arbeten i bostaden, är föreningen beroende av att medlemmarna i motsvarande mån tar ansvar för att eventuella ombyggnader inte påverkar ventilationens funktion. I synnerhet gäller följande:

  • Köksfläktar får inte anslutas direkt till frånluftsventiler.
  • Badrumsfläktar får inte anslutas direkt till frånluftsventiler.

Om föreningen upptäcker fall då ovanstående regler inte följs åläggs bostadsrättshavaren att åtgärda felet. Bostadsrättshavaren kommer att faktureras för föreningens kostnader för inspektion och eventuella åtgärder.

Våra byggnader ventileras genom en kombination av frånluftsfläktar och uteluftsventiler. I varje lägenhet finns ett antal frånluftsventiler som är kopplade till frånluftsfläktar på taket. Ventilationen fungerar på så sätt att luften i lägenheten sugs ut genom frånluftsventilerna, varvid ett undertryck bildas i lägenheten. Detta undertryck utjämnas genom att luft sugs in genom uteluftsventilerna.

Uteluftsventilerna finns i tre olika utföranden. I de flesta lägenheter på plan 1 och upp finns diffusionsventiler i nedre delen av ett antal fönster i lägenheten. Diffusionsventilerna kan regleras genom att skjutas till höger eller vänster. Dessutom bör det i de flesta lägenheter finnas en tallriksventil i kallskafferiet i köket. I lägenheterna och lokalerna på nedre botten kan uteluftsventilerna finnas i annat utförande och med annan placering.

Att tänka på:

  • Om uteluftsventilerna blockeras eller förseglas kan inte undertrycket i lägenheten utjämnas på avsett sätt. Luften söker sig i stället andra vägar in i lägenheten, och det sker där luften har lättast att tränga in. I extremfallet då lägenheten är helt lufttät med undantag för frånluftsventilerna, kan luftflödet i hela byggnaden påverkas. I stället för att få in frisk luft utifrån får du in dålig lukt från grannarna. Normalt söker sig dock luften andra vägar in, t ex genom springor i ytterdörren, fönster eller balkongdörrar.
  • Om frånluftsventilerna blockeras, t ex genom låga innertak e dyl, kan luftgenomströmningen i lägenheten helt avstanna, med dålig inomhusluft som följd.
  • Det är inte heller tillåtet att installera köksfläktar eller badrumsfläktar som kopplas direkt till frånluftsventilerna. Även detta påverkar luftflödet i byggnaden och du kan orsaka dålig luft hos dina grannar.
  • Filter: Uteluftsventilerna av diffusionstyp OmegaClassic kan kombineras med ett filter. Filtret är förbrukningsmaterial och de boende själva står för inköp och underhåll. Vänd er till Casamja AB, Götlundsgatan 34, 124 71 Bandhagen, Tel: 08-556 211 70. Ventilerna finns i olika utförande med olika dimensioner. Mät dem därför innan du köper filter. Byte och/eller rengöring flera gånger per år rekommenderas. Tänk på att rengöra filtrena oftare under pollensäsongen.
  • 2015 monterades tilluftsventiler Mini G från Acticon bakom element i vardagsrum med balkong. Ventilerna är utrustade med spjäll, filter och ljuddämpande galler på utsidan av väggen. Spjället kan stängas vid kall väderlek. Man behöver ta bort filtret innan spjället stängs. För att ta bort filtret tar man loss filterluckan längst ner, lyfter bort filtret, sätter fast luckan igen och trycker lilla blecket uppåt i den röda pilens riktning. Filter kan dammsugas vid behov, starkt förorenade filer byts. Man tar bort fitlerluckan längst ner för att komma åt filtret. Boende ansvarar själva för byte av filter. Filter: G2-443×95 mm Mini G beställs från Acticon www.acticon.se på tfn: 036-37 07 90

Se även avsnittet om fönster.

Vår fastighet värms med fjärrvärme. I lägenheterna finns vattenradiatorer. Eldningssäsongen sträcker sig normalt från första oktober till sista april. Om du märker att elementen är helt kalla under eldningssäsongen kan det bero på att termostaten behöver justeras. Kontakta felanmälan.

Du bör inte ventilera (lufta) vattenradiatorerna på egen hand. Sådana åtgärder fungerar bara om cirkulationen helt stängs av och samtliga vattenradiatorer i byggnaden ventileras vid samma tillfälle. Åtgärden kan alltså bara genomföras av vår tekniske förvaltare.

Relaterade sidor

STOPP I AVLOPP

Boende har alltid en vårdplikt för avlopp, detta gäller både hyresgäster och bostadsrättshavare.  I toalett får endast vatten, toalettpapper, sådant som lämnar kroppen och flytande

UNDERHÅLL AV FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR

Underhåll av fönster och balkongdörrar delas mellan föreningen och de boende. Glasrutor bekostas av de boende. Kittning och utvändig målning faller generellt på föreningens ansvar

FÖRENINGENS LOKALER, FÖRRÅD, P-PLATSER

Föreningen hyr inte ut parkeringsplatser till boende. Kontakta andra fastighetsägare i området ifall du vill hyra en parkeringsplats. Föreningens lokaler hyrs ut på affärsmässiga grunder.