ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

Reglerna gäller inte bara för dig som bostadsrättsinnehavare, utan även för dina gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare som du anlitar. Våra hyresgäster är också skyldiga att efterleva de regler som finns.

Vad händer om reglerna inte följs?
Enligt bostadsrättslagen kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar om reglerna inte följs. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen uppmana medlemmen att följa dessa. Först därefter, och om medlemmen trots anmaning inte följer reglerna, kan det blir fråga om uppsägning av medlemskapet. Vid synnerligen allvarliga störningar kan föreningen säga upp ägaren utan föregående varning enligt 7 kap 9 § tredje stycket i Bostadsrättslagen.

1. Du får inte störa dina grannar

För att vi alla ska trivas är det viktigt att vi inte stör varandra. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Bostadsrättslagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i samtliga gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstuga samt gård.

Hänsyn gäller dygnet runt men man får självklart leva ett normalt liv och åstadkomma de ljud som det medför. Blir du ofta/mycket störd av din granne är den första åtgärden du vidtar att kontakta denne själv. Vid stor störning nattetid tillkallar du polisen. Vid upprepade störningstillfällen, som fortsatt trots tillsägelse, kontaktar du styrelsen.

För allas trevnad rekommenderar vi följande tider: 

 • Du får orsaka mindre störande ljud som till exempel duschning under tiden 6.00 – 22.00 (gäller alla dagar).
 • Du får orsaka särskilt störande ljud (t ex borrning) 8.00 – 20.00 (vardagar), 12.00 – 19.00 (helger). Helgtider gäller även under vardagar då många kan förväntas vara lediga, så som aftnar och dagar mellan jul och nyår.
 • Det är viktigt att informera dina grannar när det kommer att bli störningar och hur de når dig om de störs. Sätt upp lappar i trappuppgången en vecka i förväg med tid och datum för den förväntade störningen samt dina kontaktuppgifter.


2. Du får inte grilla på balkonger och altaner

Grillning är inte tillåten eftersom det är en uppenbar risk för brand. Grillning får däremot gärna ske på gården.


3. Du får inte montera parabolantenn på fastighete
n
Du får däremot ställa en parabolantenn på balkonggolvet. Om du vill montera den på annat sätt får du kontakta styrelsen med en förfrågan.


4. Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen


5. Följ reglerna i tvättstugan

 • Boka tvättid med din bokningscylinder.
 • Grovtvättmaskinen bokas i almanacka utanför tvättstugan.
 • Om du inte påbörjar din tvättning inom 30 min kan annan boende bruka tiden om inte särskilt meddelande lämnats om annan start av tvättid.
 • Torkmaskinerna får användas 30 min efter avslutad tvättid.
 • Rengör de maskiner och skåp som du använt.
 • Gör felanmälan hos fastighetsskötaren om någon utrustning inte fungerar.
 • Maskinerna får inte användas efter kl 22.00.
 • På helger får maskinerna inte användas under det första tvättpasset (7.00-10.00) eftersom boende störs av centrifugeringen.
 • Kasta inte fuktiga saker i sopsäcken.


6. Ställ inte föremål i trapphus och källargångar

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att placera föremål i allmänna utrymmen. Det finns flera anledningar till detta, bland annat måste ambulanspersonal och brandkår obehindrat kunna ta sig fram.


7. Har du husdjur måste du tillse att de inte stör dina grannar.


8. Ta bort föremål och cyklar som inte används från cykelförråd och gård.


9. Parkera inte på fastighetens mark utan tillstånd.


10. Hyr inte ut din bostad i andra hand utan styrelsen tillstånd.


11. Lämna inte fönster i trapphusen eller portar öppnade.
Vår största kostnad i fastigheten är uppvärmning därför vill vi försöka hålla denna kostnad nere. Vi vill heller inte att obehöriga ska vistas i fastigheten. När portar och fönster är öppna skapar undertrycket i vissa lägenheter ett vinande ljud när luftgenomströmningen blir större i trapphusen.


12. Anmäl till styrelsen om du fått ohyra i din lägenhet.


Regler är hjälpmedel för att vi ska trivas ihop. Vi hoppas att vi kan behålla en tillåtande och vänlig atmosfär i föreningen!

/Styrelsen för BRF Härden 115

Relaterade sidor

STOPP I AVLOPP

Boende har alltid en vårdplikt för avlopp, detta gäller både hyresgäster och bostadsrättshavare.  I toalett får endast vatten, toalettpapper, sådant som lämnar kroppen och flytande

UNDERHÅLL AV FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR

Underhåll av fönster och balkongdörrar delas mellan föreningen och de boende. Glasrutor bekostas av de boende. Kittning och utvändig målning faller generellt på föreningens ansvar

VENTILATION OCH UPPVÄRMNING

I enlighet med Boverkets föreskrifter genomgår föreningens byggnader en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) var sjätte år. Om OVK-besiktningen föranleder anmärkningar är föreningen skyldig att snarast möjligt