FÖRENINGENS REVISORER

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens och förvaltarnas arbete under året. Detta arbete delas mellan en externrevisor och en internrevisor.

Externrevisorns uppdrag regleras i lag och måste utföras av en auktoriserad revisor. Externrevisorn skall kontrollera att bokslutet upprättats i enlighet med god revisionssed. Till sin hjälp har externrevisorn en internrevisor som väljs bland medlemmarna på föregående årsmöte. Det är revisorernas uppgift att säkerställa att styrelsen och förvaltarna inte begått några formella fel och att föreslå årsmötet att ge föregående års styrelse ansvarsfrihet.

Revisorerna skall i synnerhet kontrollera att föreningens bokföring skötts på ett korrekt sätt, att styrelsen inte överskridit sina befogenheter, och att ingen styrelseledamot eller förvaltare tillskansat sig otillbörliga fördelar på medlemmarnas bekostnad. Samtidigt faller det på styrelseledamöterna att kontrollera varandra och på styrelsen att kontrollera förvaltarna. 

Om en medlem under året misstänker att styrelsen begått formella fel är det i första hand styrelsen, i andra hand internrevisorn man skall vända sig till. Internrevisorn kan då ta upp frågan med styrelsen och eventuellt besluta om ytterligare åtgärd.

Vid årsmötet 2015 valdes Öhrlings PwC till föreningens revisor. Bengt Assarsson, Klyvarvägen 4, 1tr, valdes till föreningens internrevisor och Martin Bergén, Gröndalsvägen 108, 3tr till hans ställföreträdare.

Relaterade sidor

FELANMÄLAN

Registrera din felanmälan på www.sbc.se/felanmalan eller kontakta SBC:s kundtjänst på 0771-722 722 (vardagar klockan 07-21). Mer information hittar du på www.sbc.se Vi anlitar SBC för

FASTIGHETSSKÖTSEL

Vi anlitar SBC för skötseln av vår fastighet. Kundtjänst: 0771-722 722Felanmälan: www.sbc.se/felanmalan Du skall som enskild medlem vända dig till SBC om du upptäcker något fel

EKONOMISK FÖRVALTNING

Vi anlitar SBC för den ekonomiska förvaltningen inklusive all administration vid hantering av pantsättningar. SBC ansvarar även för föreningens lägenhetsregister. Tel. 0771-722 722Du skall i första hand

FÖRENINGENS STADGAR

Föreningens stadgar hittar du i pdf-fomat här. Stadgarna är ett bindande avtal mellan föreningen och dess medlemmar. De ger styrelsen och årsmötet omfattande befogenheter att