Råd,regler & riktlinjer: ANSVARSFÖRDELNING AV UNDERHÅLL OCH REPARATION I LÄGENHETEN

ANSVARSFÖRDELNING AV UNDERHÅLL OCH REPARATION I LÄGENHETEN

En bostadsrättsinnehavare har stor frihet att för egen räkning utföra arbeten i bostaden. Stadgan reglerar noggrant vilka delar av lägenheten som faller på bostadsrättsinnehavarens ansvar att underhålla. Om du ska låta utföra mindre arbeten som uppenbart faller under bostadsrättsinnehavarens ansvar, behöver du inte inhämta styrelsens godkännande i förväg. Detta gäller t ex ommålning av innerväggar, slipning av golv, byte av isoleringslister till fönster och balkongdörrar, m m.

Vid större ingrepp kan du behöva lämna en bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret innan arbete påbörjas. I andra fall kan du bli skyldig att återställa om det skett otillåtna ingrepp i föreningens egendom eller om arbetet inte är korrekt utfört och innebär skada för föreningen, dig själv eller annan medlem. Det är därför alltid bäst att kontakta styrelsen innan du påbörjar större arbeten i lägenheten. I princip tar dock föreningen aldrig ansvar för arbeten du själv låter utföra i lägenheten. Även om du i förväg kontaktar styrelsen för godkännande, faller det på ditt ansvar att tillse att normer och regler följs och att arbetet utförs på ett sätt som är förenligt med byggnadens konstruktion och allmänna tillstånd. Om det t e x tillstöter problem med ventilation eller dålig luft efter ombyggnad i främst kök eller badrum, faller det på ditt ansvar att åtgärda detta liksom andra eventuella följdproblem.

Vi äger en K-märkt fastighet i klass grön. Ansökan hos styrelsen och eventuellt bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret skall lämnas vid bl a:

 • Byte eller omdragning av elledningar i golv, väggar och tak. Stadsbyggnadskontoret och föreningen har ritningar över hur elledningarna är dragna och måste alltid kunna lita på att de stämmer med verkligheten för att undvika skador vid andra arbeten.
 • Byte eller omdragning av inbyggda ledningar för vatten och avlopp, av samma skäl som ovan.
 • Ombyggnad eller andra ingrepp som påverkar ventilationen, t ex flyttar eller blockerar insugs- eller frånluftsventiler, flyttar innerväggar eller dörröppningar på ett sätt som väsentligen påverkar uppvärmningen eller luftströmmarna i lägenheten, o s v.
 • Varje ingrepp i bärande konstruktioner.
 • Ingrepp som väsentligt påverkar lägenhetens planlösning.

Vid åtgärder som kräver avstängningar av ledningar för t ex el, vatten eller värme till din lägenhet, ska detta alltid ske genom föreningens felanmälan eller styrelsen. Tänk på att det är du som beställare som ansvarar för avisering, omedelbara kostnader för avstängning, samt eventuella följdkostnader. Åtgärder som kräver avstängning av radiatorkrets bör undvikas eftersom varje sådan avstänging kräver efterkontroll av samtliga element på samma krets.

Stadsbyggnadskontoret kan vid behandling av din bygganmälan besluta att kräva att du söker bygglov. Det är därför viktigt att du lämnar bygganmälan i god tid.

Dokumentation. Föreningen har dessutom som krav att du som medlem vid större ingrepp begär att entrenören upprättar en fullständig dokumentation. Detta gäller i samtliga fall bygganmälan skall lämnas, men även vid arbeten i kök, badrum, toalett eller duschrum som innebär förändringar av tätskikt eller ledningarna för vatten och avlopp. Dokumentationen skall innehålla arbetsbeskrivning och materialförteckning, samt i förekommande fall ritningar och fotografier t ex av nya tätskikt innan de täcks över. Elarbeten skall godkännas av behörig elektriker. Reparationer och ombyggnader i badrum och duschrum skall godkännas av behörig våtrumsspecialist.

Föreningen ansvarar för:

 • Reparationer av ledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. Vatten- och avloppsledningar liksom säkringsskåp och elledningar inom lägenheten svarar bostadsrättsinnehavaren för.Tänk på att ventilationskanaler och ledningar för radiatorvärme nästan alltid räknas som att de betjänar fler än en lägenhet. Kontakta alltid styrelsen innan varje ingrepp för godkännande. Invänta alltid godkännande innan du utför någon åtgärd.
 • Utvändig målning av fönster, balkongdörr, balkongskärm och räcken.
 • Underhåll av ytterväggar och balkonggolv. Dock ej målning.
 • Ytterdörrens ytbehandling, utsida.
 • Reparation men inte yttre underhåll av radiatorer, ventiler, termostater och slutna värmeledningar till radiatorer (ej tappvattenledningar).
 • El-central i källaren och elledning fram till lägenhet.

Allt övrigt i lägenheten ansvarar bostadsrättsinnehavaren för att hålla i gott skick på egen bekostnad.

Tänk på att bostadsrättsinnehavaren även kan bli ansvarig för skador på annans egendom jämlikt skadeståndslagen. Sådant ansvar kan föreligga vid t ex brand, fuktskador eller ohyra. Föreligger dokumenterad risk för sådana skador kan styrelsen ålägga bostadsrättsinnehavaren att omedelbart åtgärda eventuella brister, och vid dröjsmål åtgärda dem på bostadsrättsinnehavarens bekostnad, jämlikt 7kap 12a§ bostadsrättslagen. 

/Styrelsen för BRF Härden 115

Relaterade sidor

STOPP I AVLOPP

Boende har alltid en vårdplikt för avlopp, detta gäller både hyresgäster och bostadsrättshavare.  I toalett får endast vatten, toalettpapper, sådant som lämnar kroppen och flytande

UNDERHÅLL AV FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR

Underhåll av fönster och balkongdörrar delas mellan föreningen och de boende. Glasrutor bekostas av de boende. Kittning och utvändig målning faller generellt på föreningens ansvar

VENTILATION OCH UPPVÄRMNING

I enlighet med Boverkets föreskrifter genomgår föreningens byggnader en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) var sjätte år. Om OVK-besiktningen föranleder anmärkningar är föreningen skyldig att snarast möjligt