BRF Härden 115
Hem
Föreningen
  Styrelsen
  Valberedningen
  Revisorer
>> Stadgar
  Ekonomisk förvaltning
  Fastighetsskötsel
  Felanmälan
  Årsredovisningar
Råd, regler och riktlinjer
  Aktuellt
    
FÖRENINGENS STADGAR

DE BEFINTLIGA STADGARNA (2015)
Föreningens aktuella stadgar registrerades den 9 januari 2015 och gäller som stadgar för Brf Härden 115 från detta datum. Klicka här för att öppna dem som pdf-fil.


NYA STADGAR 2018
De nya stadgar som antogs på den extra föreningsstämman 2018-04-25 behövde, för att bli gällande, även antas genom beslut på den ordinarie föreningsstämman som hölls 2018-05-25, i en s.k. "andra läsning",

Den ordinarie stämman beslutade enhälligt att anta de nya stadgarna enligt framlagt förslag, och de nya stadgarna är nu skickade till Bolagsverket för registrering. Så snart det är klart så ersätter dessa de befintliga stadgarna.

De nya stadgarna hittar du i pdf-fomat genom att klicka här.

Föreningens stadgar är ett bindande avtal mellan föreningen och dess medlemmar. De ger styrelsen och årsmötet omfattande befogenheter att fatta beslut som kan påverka både storleken på avgifterna och i förlängningen värdet på medlemmarnas bostadsrätter. Det är viktigt att du som är medlem engagerar dig i föreningens arbete.

Föreningens verksamhet regleras även av bland annat Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. Dessa lagar kan innehålla ytterligare bestämmelser om till exempel vilka beslut som kan fattas på årsmötena, frågor om medlemskap, andrahandsuthyrningar och dylikt.

Senast ändrad 2018-06-03
BRF Härden 115