ANDRAHANDSUTHYRNING

Om du av något skäl vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du i god tid ansöka om tillstånd från föreningen. Du ansöker om tillstånd genom att kontakta styrelsen. Styrelsen kommer sedan att besluta att antingen godkänna eller inte godkänna andrahandsuthyrningen.

Från och med januari 2015 ska den som hyr ut i andra hand betala avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften bestäms av styrelsen, men uppgår till maximalt 10% av ett prisbasbelopp per år. Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2024 beräknats till 57 300 kronor.

Hyr du t ex ut din lägenhet under hela 2024 motsvarar detta en avgift om 5730 kronor som ska betalas in till föreningen utöver den ordinarie årsavgiften.

Att tänka på:

 • Du får inte upplåta din lägenhet i andra hand om inte styrelsen gett sitt medgivande. Att upplåta lägenheten i andra hand utan medgivande är skäl för uppsägning.
 • Det är alltid lägenhetsinnehavaren (bostadsrättsinnehavaren / förstahandshyresgästen) som är ansvarig för att avgiften/hyran blir betald i tid, ordningsföreskrifter följs o s v.

När du ansöker om andrahandsuthyrning är det alltid viktigt att du redovisar dina skäl. Möjligheten till andrahandsuthyrning finns för att göra det enklare att behålla sin bostad om man av olika skäl behöver bosätta sig någon annanstans kortare eller längre tid. Samtidigt har styrelsen rätt att säga nej ifall föreningens behov av aktiva medlemmar väger tyngre. Om du redan har hyrt ut i andra hand och ansöker om förlängning, bör du därför tänka på att du behöver tyngre skäl ju längre tid som förflutit sedan du själv bodde i lägenheten.

Styrelsen är mån om att lägga sig så nära hyresnämndens praxis som möjligt. Om du ansökt men fått avslag och uppfattar det som att styrelsen inte tagit hänsyn till alla de skäl du har, bör du i första hand kontakta styrelsen på nytt och ge en mer fullständig redovisning av dina skäl.

Några skäl som normalt leder till beviljad andrahandsuthyrning

 • Arbete på annan ort. Vid ansökan om förlängning bör du styrka att du inte är tills vidare bosatt på annan ort, utan har för avsikt att flytta tillbaka till lägenheten inom överskådlig tid.
 • Sjukdom, t ex vård på sjukhus eller behandlingshem.
 • Sambo på prov. Ansökan om förlängning efter sammanlagt två år eller mer beviljas normalt ej utan ytterligare skäl.
 • Separation.

Villkor för din andrahandsuthyrning

 • Ansökan om att få hyra ut i andra hand ska inlämnas skriftligen till föreningens styrelse på anvisad blankett.
 • Andrahandsuthyrning medges endast för den andrahandshyresgäst och den tid som du anger i ansökan. Byts andrahandshyresgästen ut eller behöver det göras en förlängning av avtalet ska en ny ansökan lämnas in. Kom ihåg att även i detta fall vara ute i god tid! Risken är annars att den nya eller fortsatta andrahandsuthyrningen kan komma att betraktas som olovlig eftersom andrahandshyresgästen bor i lägenheten utan något formellt tillstånd. Är du osäker hur reglerna skall tolkas kan du vända dig till styrelsen för ett förhandsbesked, men du måste fortfarande lämna in en skriftlig ansökan på rätt blankett.
 • Om bostadsrätten är pantsatt ska skriftligt medgivande från pantgivaren (banken) bifogas ansökan.
 • Ett skriftligt andrahandskontrakt ska upprättas mellan bostadsrättsinnehavare/förstahandshyresgäst och andrahandshyresgästen. Kontraktskopia skall bifogas ansökan.
 • Till ansökan ska kopia av identitetshandlingar för samtliga personer som ska hyra lägenheten bifogas. En kopia av anställningsavtal för hyrespersonen/personerna ska även bifogas till ansökan.
 • Andrahandshyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem i föreningen.
 • Du kan inte hyra ut i andra hand till juridisk person.
 • Andrahandshyresgästen övertar bostadsrättsinnehavarens skyldigheter gentemot föreningen vad gäller gemensamma städdagar etc.
 • Andrahandshyresgästen är skyldig att följa föreningens ordnings- och trivselregler samt övriga särskilda regler föreningen meddelar och i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.
 • Bostadsrättsinnehavaren svarar solidariskt mot föreningen för eventuella skador och/eller kostnader och/eller förluster som åsamkats föreningen av andrahandshyresgästen.
 • Avflyttar andrahandshyresgästen i förtid ska styrelsen meddelas detta skriftligen utan onödigt dröjsmål varvid den beviljade andrahandsuthyrningen återkallas.
 • Andrahandshyresgästen ska, utan extra anmodan, avflytta senast vid hyreskontraktets utgång.
 • Avtala bort rätten till förlängning av hyreskontraktet (besittningsskyddet).

Du rekommenderas även att använda standardformulär för hyreskontrakt och att upprätta signerat besiktningsprotokoll före tillträdet och efter hyresperioden.

Relaterade sidor

STOPP I AVLOPP

Boende har alltid en vårdplikt för avlopp, detta gäller både hyresgäster och bostadsrättshavare.  I toalett får endast vatten, toalettpapper, sådant som lämnar kroppen och flytande

UNDERHÅLL AV FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR

Underhåll av fönster och balkongdörrar delas mellan föreningen och de boende. Glasrutor bekostas av de boende. Kittning och utvändig målning faller generellt på föreningens ansvar

VENTILATION OCH UPPVÄRMNING

I enlighet med Boverkets föreskrifter genomgår föreningens byggnader en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) var sjätte år. Om OVK-besiktningen föranleder anmärkningar är föreningen skyldig att snarast möjligt