LÄGENHETSÖVERLÅTELSER

När du säljer din bostadsrätt är det mycket att tänka på. Du bör ta kontakt med en mäklare som kan hjälpa dig med värdering, själva försäljningen, att sköta det administrativa kring att lösa eventuella lån, ansökan om utträde ur föreningen, m m. Andra delar kräver att du själv tar kontakt med föreningen. I synnerhet gäller att du måste kontakta föreningens tekniska förvaltare för att boka tid för en överlåtelsebesiktning som måste ske tidigast sex månader innan överlåtelsen och i tillräckligt god tid innan överlåtelsen för att protokollet skall kunna behandlas av styrelsen.

Överlåtelsebesiktningen sker i första hand för att föreningen skall få en samlad bild av vilket skick föreningens gemensamma egendom befinner sig i. Vi tittar alltså inte på de delar som alltid faller på bostadsrättsinnehavarens ansvar och som säljaren överlåter i befintligt skick till köparen efter gemensam besiktning. Föreningen tittar däremot på sådana förändringar som innebär ingrepp i föreningens egendom eller brott mot gällande norm och därför kan medföra krav på rättelse, vite eller ersättning från myndigheter mot föreningen och från föreningen mot bostadsrättsinnehavaren. Föreningen vill i möjligaste mån resa sådana krav mot den bostadsrättsinnehavare som genomfört förändringarna.

Om du är medlem och skall sälja en bostadsrätt faller det på ditt ansvar att se till att överlåtelsebesiktning sker inom stipulerad tid. Köparen bör på motsvarande sätt på eget ansvar se till att säljaren förbinder sig genom köpeavtalet att överlåtelsebesiktning utförts utan anmärkning från föreningen. Om du säljer en bostadsrätt utan föregående överlåtelsebesiktning kan du i vissa fall nekas utträde ur föreningen till dess överlåtelsebesiktningen genomförts. I andra fall kan eventuella fel som upptäcks upp till tre år senare betraktas som att lägenheten ej överlåtits i avtalat skick och medföra att köparen i efterhand reser krav på ersättning mot säljaren.

Relaterade sidor

STOPP I AVLOPP

Boende har alltid en vårdplikt för avlopp, detta gäller både hyresgäster och bostadsrättshavare.  I toalett får endast vatten, toalettpapper, sådant som lämnar kroppen och flytande

UNDERHÅLL AV FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR

Underhåll av fönster och balkongdörrar delas mellan föreningen och de boende. Glasrutor bekostas av de boende. Kittning och utvändig målning faller generellt på föreningens ansvar

VENTILATION OCH UPPVÄRMNING

I enlighet med Boverkets föreskrifter genomgår föreningens byggnader en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) var sjätte år. Om OVK-besiktningen föranleder anmärkningar är föreningen skyldig att snarast möjligt